Obchodní podmínky - Petra Levá

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě koupě individuálního nebo skupinového kurzu osobního rozvoje a cvičení, koupě individuální konzultace a koupě dárkové poukázky či předplatného na výše uvedené produkty či služby (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://cvicenipanevnihodna.cz vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Petra Levá
Sovova 369, 250 82 Úvaly, Česká republika , telefon: 734 897 099, IČ: 66022339.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

II. OBJEDNÁVKA

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://cvicenipanevnihodna.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím příslušné webové stránky předmětu koupě na https://cvicenipanevnihodna.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce předmětu koupě na https://cvicenipanevnihodna.cz, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

III. KUPNÍ CENA, DAŇOVÝ DOKLAD

III.1 Ve shrnutí objednávky a na webové adrese předmětu koupě na https://cvicenipanevnihodna.cz najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátcem DPH, cena je tak konečná.

III.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

 

IV. ZPŮSOB A FORMA PLATBY

IV.1 Způsob a možnosti platby:
Platbu je možné realizovat bankovním převodem na korunový účet prodávající.

IV.2 Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

IV.3 Bonusy k e-booku: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese předmětu koupě), budou zaslány emailem spolu s e-bookem, po uhrazení částky.

 

V. REKLAMAČNÍ ŘÁD

V.1 Uplatnění reklamace
a) Kupující může u prodávajícího uplatnit reklamaci jedním u uvedených způsobů:
1. e-mailem na adresu petra@petraleva.cz,
2. poštou na adresu Petra Levá, Sovova 369, 250 82 Úvaly.

b) Kupující je při podání reklamace povinen:
1. doložit doklad o nákupu předmětu koupě (daňový doklad - faktura, příjmový pokladní doklad),
2. zaslat/předat reklamovaný předmět koupě s veškerým příslušenstvím,
3. uvést podrobný popis závady,
4. uvést svou adresu a telefonický a/nebo mailový kontakt.

c) Kupující bez zbytečného odkladu zašle přepravcem nebo po předchozí telefonické domluvě osobně doručí prodávajícímu reklamovaný předmět koupě na adresu Sovova 369, 250 82 Úvaly. V případě zaslání předmětu koupě je kupující povinen zabalit reklamované zboží do vhodného přepravního obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození reklamovaného předmětu koupě před jeho přijetím.

V.2  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu přepravného ve výši nutných nákladů k doručení. Náklady na přepravné musí kupující doložit dokladem o přepravě.

V.3  V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V.4  Vyřízení reklamace
Prodávající vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodávajícím a je dána zákonem č. 634/1992 Sb. Nebude-li lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného předmětu koupě nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI.1 Za předmět koupě  prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 14 dnů. V této lhůtě máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu, lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po doručení předmětu koupě.

VI.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy níže, není to však Vaší povinností. 

VI.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

VI.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

VI.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: petra@petraleva.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

VII. ODPOVĚDNOST

VII.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VIII. OCHRANA ÚDAJŮ

VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VIII.4 Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://cvicenipanevnihodna.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IX.1 Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX.2 Účinnost
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 11. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://cvicenipanevnihodna.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://cvicenipanevnihodna.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.