Obchodní podmínky - Petra Levá

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.1 Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě zboží, individuálního nebo skupinového kurzu osobního rozvoje a cvičení, koupě individuální konzultace a koupě dárkové poukázky či předplatného na výše uvedené produkty či služby (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webového rozhraní na adrese https://cvicenipanevnihodna.cz (dále také webové rozhraní) vyplněním a odesláním objednávky.

I.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba:

Petra Levá
se sídlem Sovova 369, 250 82 Úvaly, Česká republika,  IČ: 66022339, email: petra@petraleva.cz, telefon: 734 897 099.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

I.3 Předmět koupě v podobě individuální konzultace a individuálního nebo skupinového kurzu a cvičení je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

II.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://cvicenipanevnihodna.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webového rozhraní. Kupující při zadávání objednávky vybere zboží, počet kusů a způsob doručení. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. 

II.2 Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webovém rozhraní, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III.3 Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu mailem potvrzení o obdržení objednávky. toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy.

III.4 Pokud některý z požadavků, uvedených v objednávce, nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu mailem pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho mailovou adresu.

 

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1 Informace o zboží, poskytovaných službách, jejich obsahu, vlastnostech a cenách najde kupující na webovém rozhraní. 

III.2 Ceny jsou uvedeny v českých korunách, a to včetně daně z přidané hodnoty (prodávající není plátcem DPH), a zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy jsou uvedeny na webovém rozhraní.  Ve shrnutí objednávky a na webové adrese předmětu koupě na webovém rozhraní najde kupující konečnou cenu předmětu koupě a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území České republiky.

III.3 Společně s kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s balením a dodávkou zboží. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

III.4 V případě, že by došlo na straně prodávajícího ke zjevné chybě při uvedení ceny předmětu koupě na webovém rozhraní (zejména překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v průběhu procesu objednávání, není prodávající povinen kupujícímu prodat předmět koupě za tuto zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. 
Prodávající bez zbytečného dokladu informuje kupujícího o chybě a zašle mu mailem pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho mailovou adresu. V případě, že by již došlo kupujícím k úhradě zjevně chybné ceny, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

III.5 Není-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu předmět koupě až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny zůstává předmět koupě ve vlastnictví prodávajícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

III.6 Způsob platby:
Předmět koupě není možné hradit formou splátkového kalendáře. Platbu je možné realizovat:
- bankovním převodem na korunový účet prodávající. Zálohovou fakturu s pokyny k platbě obdrží kupující mailem v potvrzení přijetí objednávky. Zálohová faktura je splatná do 7 dnů od jejího vystavení, není-li na zálohové faktuře uvedeno jinak. Kupní cena je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na účet prodávajícího. Přijetí platby bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury prodávající potvrdí vystavením faktury, kterou zašle kupujícímu mailem. 
- v hotovosti při osobním odběru zboží. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

III.7 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží a zároveň i jako dodací list. Daňový doklad je odeslán kupujícímu emailem.

 

IV. DODÁNÍ ZBOŽÍ

IV.1 Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nepozději do 10 pracovních dnů od uhrazení kupní ceny kupujícím. Pokud však prodávající nemá zboží fyzicky ve skladě (o čemž bude kupujícího informovat) a objednává ho u dodavatele, zavazuje se dodat toto zboží kupujícímu nejpozději do 20 pracovních dní od uhrazení kupuní ceny kupujícím. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit (zásah vyšší moci) a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.

IV.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazje nejpozději do 14 dnů od oznámení nesplnitelnosti doby dodání kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu. 

IV.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Volba způsobu dodání se provádí při objednávvání zboží. 

IV. 4 Zboží je kupujícímu dodáno:
- na adresu udanou kupujícím v objednávce, 
- prostřednicvtím výdejny zásilek na adresu výdejny,
- osobním odběrem kupujícím v provozovně prodávajícího.

IV. 5 Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způspbem doručení. 

IV. 6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámi přepravci a zjištěné závady zapíše do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o nepoušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

 

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

V.1 Práva z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí a ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způlsobené nesprávným užíváním produktu,nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávných uchováváním.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, při větším počtu vad zboží.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupit od smlouvy.

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové a nebo od smlouvy odstoupit. V případě ostranitelné vady na dosud nepoužitém zboží může kupující požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to  neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že kupující neodstoupí od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výmenu součásti či opravu produktu, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může kupující žádat i v případě, že by prodávající nebyl schopen kupujícímu nové zboží bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo zboží opravit, stejně tak i v případě, že by prodávající nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by kupujícímu zjednání nápravy působilo značné potíže.

V.2 Uplatnění reklamace
a) Kupující může u prodávajícího uplatnit reklamaci jedním u uvedených způsobů:
1. emailem na adresu petra@petraleva.cz,
2. poštou na adresu Petra Levá, Sovova 369, 250 82 Úvaly.

b) Kupující je při podání reklamace povinen:
1. doložit doklad o nákupu předmětu koupě (daňový doklad - faktura, příjmový pokladní doklad),
2. zaslat/předat reklamovaný předmět koupě s veškerým příslušenstvím,
3. uvést podrobný popis závady,
4. uvést svou adresu a telefonický a/nebo emailový kontakt.

c) Kupující bez zbytečného odkladu zašle přepravcem nebo po předchozí telefonické domluvě osobně doručí prodávajícímu reklamovaný předmět koupě na adresu Sovova 369, 250 82 Úvaly. V případě zaslání předmětu koupě je kupující povinen zabalit reklamované zboží do vhodného přepravního obalu. Prodávající neručí za případné mechanické poškození reklamovaného předmětu koupě před jeho přijetím.

d) Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co jeobsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení od atu a způlsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího tvrání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V.3  V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace; tyto vynaložené náklady musí kupující doložit dokladem. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.  Záruční doba je dva roky a počíná běžet od převzetí zboží kupujícím. 

V.4  V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

V.4  Vyřízení reklamace
Prodávající vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodávajícím a je dána zákonem č. 634/1992 Sb. Nebude-li lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu vadného předmětu koupě nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel (nikoli jako podnikatel), má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě, nemusí však být nijak zdůvodňováno. Lhůta pro odstoupení počíná běžet ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

VI.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem). Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy níže, není to však jeho povinností. 

VI.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

VI.4 Důsledky odstoupení od smlouvy
1. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby za příslušný předmět koupě, který prodávající od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že kupující zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal prodávajícímu zpět, podle toho, co nastane dříve.

2. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem, a to včetně příslušenství, a zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kukupícího na vrácení kupní ceny.

VI.5 Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy 
Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a emailovou adresu):
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
Datum(*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI.6 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na email: petra@petraleva.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy, a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. 

VI. 7 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy zejména z důvodu nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátit mu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI. 8 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:
- o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hnotném nosiči a byl dodám s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající uzavřením smlouv ysdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 

VII. ODPOVĚDNOST

VII.1 Odpovědnost za obsah webového rozhraní: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VIII. OCHRANA ÚDAJŮ

VIII.1 Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce či objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

VIII.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

VIII.3 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VIII.4 Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VIII.5 Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://cvicenipanevnihodna.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

IX. STÍŽNOSTI KUPUJÍCÍHO, MIMOSOUDNÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

IX.1 Pokud má kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění nebo činnosti prodávajícího nějakou stížnost, uvítá prodávající, když jej kupující bude kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

IX.2 Prodávající podniká na zkladě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

IX.3 Pokud mezi prodávajícím a kupujícím dojde ke spotřebitelskému sporu, má kupující právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

X.1 Veškerá ujednání mezi prodávájícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

X.2 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě anení přístupná.

X.3 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019 a nahrazují obchodní podmínky účinné od 6. 11. 2017 (jejich plné znění najdete ZDE). Informace jsou sdělovány prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webovém rozhraní a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.